Условия за ползване

Общи условия за ползване на Bricksyland.com

 1. Предмет

Настоящите общи условия представляват едновременно (1) общи условия за ползване на онлайн магазин – Bricksyland.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през Bricksyland.com.

1.Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне от БРИКСИЛЕНД ЕООД (205043833), наричанo по-долу ФИРМАТА, на собствените интернет сайт bricksyland.com за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайт  bricksyland.com, собственост на БРИКСИЛЕНД ЕООД.

2.Страни по настоящия договор са БРИКСИЛЕНД ЕООД (205043833), от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта, управляван от, и собственост на фирмата.

3.Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване.

4.Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайтовете на фирмата.

 

 1. Данни за продавача
 1. БРИКСИЛЕНД ЕООД е фирма със седалище и адрес на управление: България, гр.Нова Загора 8900, област Сливен ул.Минко Балкански, N 96.Адрес за кореспонденция в София: ж.к. Надежда 1 , ул. Сава Филаретов 67
 2. БРИКСИЛЕНД ЕООД администрира електронния магазин bricksyland.com, под формата на сайт bricksyland.com, както и мобилното приложение bricksyland.com, които за по-кратко ще бъдат наричани по- долу само bricksyland.com
 3. Може да се свържете с bricksyland.com на посочения по- горе адрес, както и на телефон: 0884 641 444, или на имайл: play@bricksyland.com

 

III. Пояснения и дeфиниции на някои термини

Потребителите на сайта заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес на сайта;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, чрез който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка (препратка) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма  осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта, която съдържа информация за потребителя, изисквана от БРИКСИЛЕНД ЕООД, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и БРИКСИЛЕНД ЕООД.

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на БРИКСИЛЕНД ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в настоящия уебсайт, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт/сайт (website) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Клиент – всички потребители на сайтовете, които са извършили и успешно са приключили процеса по регистрация за достъп до тях.

 

 1. Общи положения

1.Общите условия на Bricksyland.com са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

2.Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Bricksyland.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от съответния Продавач по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Bricksyland.com предварително се извинява на своите Клиенти.

5.Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Bricksyland.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

6.Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

7.Платформата може да съдържа линкове към други сайтове – Bricksyland.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 1. Сключване на договор
 1. БРИКСИЛЕНД ЕООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал и платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си Bricksyland.com, негови поддомейни или други домейни, собственост на и управлявани от БРИКСИЛЕНД ЕООД, при условията на договор за сделки от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на настоящия договор.
 1. Договора за сделка от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги посредством платформата, предоставена от БРИКСИЛЕНД ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия за използване, така и със съдържанието на договора за сделка от разстояние
 2. БРИКСИЛЕНД ЕООД, не носи отговорност при следните случаи:

3.1.За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

3.2.Ако потребителят забрави да излезе от профила си или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профилът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

3.3.За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта на БРИКСИЛЕНД ЕООД, независещи от екипа на същите.

4.Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:

4.1.Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

4.2.Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

4.3.Да уведомява незабавно БРИКСИЛЕНД ЕООД, за всеки случай на извършено или открито нарушение;

4.4.Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайтовете на БРИКСИЛЕНД ЕООД, и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

4.5.Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

4.6.Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

5.Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете на БРИКСИЛЕНД ЕООД.

6.Потребителите се съгласяват, че информационните ресурси на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.

7.Потребителите имат право да поръчват всички стоки и услуги, публикувани в електронния магазин към сайта. При извършване на поръчката, на потребителите се предоставя правото да изберат вида, марката, модела, разфасовката на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените в електронния магазин възможности.

 1. Защита на личните данни

1. Със сключването на настоящия Договор за сделка от разстояние, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които БРИКСИЛЕНД ЕООД, е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на БРИКСИЛЕНД ЕООД, – имена, пълен адрес за доставка, телефон за контакт.

VII. Приемане на поръчките

 1. БРИКСИЛЕНД ЕООД, е в състояние за приема поръчки за продажба и доставка на стоки/услуги, предлагани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България.
 2. За приетата поръчка Потребителят получава имейл на посочения от него при регистрацията адрес за електронна поща. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от БРИКСИЛЕНД ЕООД, и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.
 3. Плащането се извършва чрез наложен платеж на куриер или по предварително посочена и уговорена между двете страни банкова сметка на фирма БРИКСИЛЕНД ЕООД.

VIII. Ценообрзуване

 1. Всички цени на предлаганите в настоящия сайт стоки/услуги са с включен ДДС. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи.
 2. Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се се отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.
 3. БРИКСИЛЕНД ЕООД, си запазва правото да изменя цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля предлаганите стоки/услуги по всяко време и без да се задължава да уведомява за това потребителите.
 4. Страните по този договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвръля общата цена, плащана за съответната поръчка.
 1. Връщане на стоките, гаранции и рекламации
 1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията, са открити несъответствия с Договора.
 2. Външни несъответствия на стоката с Договора са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката, включително, но не само: външни увреждания, разлика в цвета и дизайна, изправност на механизъм, част или производствена схема, задействащ се от допир, натиск, зарядни устройства, външни енергоизточници и др. подобни.
 3. Вътрешни несъответствия на стоката с Договора са всички останали несъответствия, които не могат да бъдат установени освен след продължително използване на стоката, освен ако не се дължат на неправилна експлоатация от страна на Потребителя или на други причини, за които Търговецът не отговаря.
 4. Всяко външно несъответствие на стоката с Договора следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, да се заяви пред приносителя и да се посочи дали иска ремонт на стоката, или замяна на стоката с нова от същия вид и със същите характеристики, освен ако по смисъла на ЗЗП, това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 5. Липсата на заявка по предходната точка, означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с Договора и в последствие не може да се позовава на наличието на такива.
 6. Всяко скрито несъответствие на стоката с Договора, което се прояви  след  14 дни от доставянето на стоката, се смята, че не е съществувало при доставянето й, ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
 7. При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.
 8. При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
 9. Рекламацията се предявява писмено пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. София 1220, район р-н Надежда, ж.к. Надежда 1, ул.Сава Филаретов No 67, ет. 3, ап.7
 10. При предявяване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 11. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от доставяне и получаване на стоката/ улугата от купувача по договора и откриване на съответния дефект или несъответствие.
 1. Прекратяване на договора и последици
 1. Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.
 2. Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 14 (четиринадесетия) ден от сключването му или до 14 (четиринадесетия) ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на Търговеца, на адреса на управление дейността му (гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул.Сава Филаретов No 67, ет. 3, ап.7) получената стока/услуга, освен ако не се касае за услуга, използвана в момента на получаването й.
 3. Потребителят има право на възстановяване на сумата, платена за стоката/услугата. Търговецът превежда дължимата сума по сметка на Потребителя.
 4. Връщането на стоки/услуги от Потребителя на Търговеца в случаите, предвидени от настоящия Договор поради рекламации или поради отказване и/или разваляне на Договора, може да бъде извършено и по пощата или с куриер на адрес: гр. София 1220, район р-н Надежда, ж.к. Надежда-1, ул.Сава Филаретов No 67, ет. 3, ап.7. В този случай пощенските разходи са за сметка на Потребителя и могат да му бъдат възстановени от Търговеца при предявяване на съответните платежни документи, доказващи размера и основанието им.
 5. При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина на БРИКСИЛЕНД ЕООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.

XI. Допълнителни условия

 1. БРИКСИЛЕНД ЕООД си запазва правото едностранно да променя или допълва настоящия Договор.
 2. В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на настоящия договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца.
 3. Страните се съгласяват и декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.
 4. По всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.
 5. Настоящите общи условия запазват правото на потребителя да се ползва от извънсъдебна правна защита и да подава сигнали и оплаквания чрез сезиране на компетентните за това органи, а именно – Комисията за защита на потребителя, както и Комисията за защита на личните данни.
 6. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС
 7. При едностранна промяна на настоящия Договор от БРИКСИЛЕНД ЕООД, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

XII. Авторски права 

„БРИКСИЛЕНД“ ЕООД уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим за съблюдаване на същото от страна на нашите потребители. Освен ако не е изрично разрешено от„БРИКСИЛЕНД“ ЕООД, Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на www.bricksyland.com, изцяло или от части.

Онлайн магазинът www. bricksyland.com на „БРИКСИЛЕНД“ ЕООД и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на “БРИКСИЛЕНД” ЕООД и не може да бъде използвано за други цели освен за тези посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено за ваше лично ползване. Вие имате само разрешение да ползвате онлайн магазина на “БРИКСИЛЕНД” ЕООД ( www.bricksyland.com) ако не е изрично разрешено. Нищо от съдържанието тук не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този уеб сайт към вас.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

XIII. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ 

Какво представляват бисквитките (cookies)?

bricksyland.com използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра ви и съхранявани на вашето устройство. Бисквитките ни помагат да улесним потребителя и да подобрим функционалността на сайта ни. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме посещаемостта на сайта ни и дори да ви препоръчаме продукти, които смятаме, че ще представляват интерес за вас.

Какви видове бисквитки използваме?

bricksyland.com използва най-общо три вида бисквитки:

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

Този вид бисквитки са жизнено важни за функционирането на сайта ни. Необходимите бисквитки използваме за да могат потребителите да имат достъп до профилите си на сайта ни или за да обработим вашите поръчки. Те се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на вашето устройство, за да ви улесним, когато ползвате сайта ни.

ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ

Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като например към какъв вид стоки проявявате интерес, както и други ваши персонални настройки. Тези бисквитки ви спестяват време и усилия когато пазарувате на страницата ни. Функционалните бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство.

БИЗНЕС БИСКВИТКИ

Този вид бисквитки използваме, за да анализираме представянето на сайта ни и как потребителите ни го използват. Това ни позволява да персонализираме предлаганото съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да разберем кои стоки представляват най-голям интерес за потребителите. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем стоки или услуги, които смятаме, че биха заслужили вашето внимание. Подобно на функционалните, бизнес бисквитките също са временни.

Кой друг има достъп до бисквитките, използвани от сайта ни?

Както много компании, ние използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Също така, когато използвате бутоните към социалните мрежи (например Фейсбук) социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат, за да извършваме търговската си дейност, за да проучим пазара, за да следим статуса на поръчките и за подобряване на функционалностите на сайта ни.

Използвайки сайта bricksyland.com потребителят дава съгласието си да използваме и съхраняваме бисквитки на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до сайта си и електронните услуги, които той предоставя, за следене на данни за продажби и посещаемост на сайта.

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на bricksyland.com.

Настоящите Общи условия са в сила от 1.05.2018г.

©2018 “БРИКСИЛЕНД” ЕООД. Всички права запазени.

 

Уважаеми посетители, моля прочетете внимателно и се запознайте Общите Условия за ползване на електронния магазин bricksyland.com – те уреждат взаимоотношенията между Вас и нас за извършване на покупки в електронния магазин и Вие сте обвързан/а с тях до напускането на настоящия уебсайт.

В случай, че имате въпроси, моля прочетете секцията с “Често задавани въпроси”. Ако не намерите необходимата ви информация там – свържете се с нас на: play@bricksyland.com