Връщане

 1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията, са открити несъответствия с Договора.
 2. Външни несъответствия на стоката с Договора са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката, включително, но не само: външни увреждания, разлика в цвета и дизайна, изправност на механизъм, част или производствена схема, задействащ се от допир, натиск, зарядни устройства, външни енергоизточници и др. подобни.
 3. Вътрешни несъответствия на стоката с Договора са всички останали несъответствия, които не могат да бъдат установени освен след продължително използване на стоката, освен ако не се дължат на неправилна експлоатация от страна на Потребителя или на други причини, за които Търговецът не отговаря.
 4. Всяко външно несъответствие на стоката с Договора следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, да се заяви пред приносителя и да се посочи дали иска ремонт на стоката, или замяна на стоката с нова от същия вид и със същите характеристики, освен ако по смисъла на ЗЗП, това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 5. Липсата на заявка по предходната точка, означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с Договора и в последствие не може да се позовава на наличието на такива.
 6. Всяко скрито несъответствие на стоката с Договора, което се прояви  след  14 дни от доставянето на стоката, се смята, че не е съществувало при доставянето й, ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
 7. При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.
 8. При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
 9. Рекламацията се предявява писмено пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. София 1220, район р-н Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Сава Филаретов No 67, ет. 3, ап.7
 10. При предявяване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 11. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от доставяне и получаване на стоката/ улугата от купувача по договора и откриване на съответния дефект или несъответствие.